Закон України Про авторське право і суміжні права

                    З А К О Н  У К Р А Ї Н И

               Про авторське право і суміжні права

 

  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 13, ст.64 )

  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 13, ст.65 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85
    N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373 )

( В редакції Закону
  N 2627-III ( 2627-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.214 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N  850-IV (  850-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.271
  N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 )
 

        ( У тексті Закону слова "звичайного кола сім'ї" і
          "звичайного кола однієї сім'ї" замінено словами
          "коло сім'ї" у  відповідних відмінках згідно із
          Законом  N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
 

     Цей Закон  охороняє  особисті немайнові права і майнові права
авторів  та  їх  правонаступників,  пов'язані  із  створенням   та
використанням  творів  науки,  літератури  і мистецтва - авторське
право,  і права виконавців,  виробників фонограм  і  відеограм  та
організацій мовлення - суміжні права.


Розділ 1. Загальні положення
 • Визначення термінів ЗУ "Про авторське право і суміжні права"
 • Законодавство України про авторське право і суміжні права
 • Сфера дії закону "Про авторське право і суміжні права"
 • Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав
 • Застосування правил міжнародного договору
 • Права іноземних осіб та осіб без громадянства
Розділ 2. Авторське право

Статті 7 - 34 Закону України "Про авторське право та суміжні права" про:

 • суб'єкти та об'єкти авторського права, охорона авторського права, об'єкти, що не охороняються, виникнення і здійснення авторського права, співавторство;
 • особисті немайнові права автора, майнові права автора, авторське право на службові твори, аудіовізуальний твір, комп'ютерні програми, збірки та інші складені твори, авторське право перекладачів та інших похідних авторів;
 • вільне використання твору із зазначенням імені автора, вільне відтворення примірників твору бібліотеками та архівами, для навчання, вільне копіювання, компіляція і декомпіляція комп'ютерних програм, вільне відтворення творів у особистих цілях, право доступу до творів образотворчого мистецтва, право наслідування;
 • строк дії авторського права, перехід авторського права у спадщину, перехід творів у суспільне надбання, відчуження майнових прав, передача права на використання твору, договори на право використання творів;
 • відповідальність за невиконання авторського догоору
Розділ 3. Суміжні права

Статті 35 - 44 Закону України "Про авторське право і суміжні права" про:

 • об'єкти та суб'єкти суміжних прав, виникнення і здійснення суміжних прав;
 • особисті немайнові права виконавців та права на назву виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення;
 • майнові  права та обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм і фідеограм, організацій мовлення;
 • використання фонограм і відеограм, опублікованих з коменційною метою;
 • строк дії суміжних прав
Розділ 4. Управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

Статті 45 - 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права" про:

 • способи управління майновими правами сіб'єктів авторського права і суміжних прав;
 • управління майновими правами через повіреного;
 • забезпечення колективного управління майновими правами;
 • діяльність організацій колективного управління
Розділ 5. Захист авторського права і суміжних прав

Статті 50 - 53 Закону України "Про авторське право і суміжні права" про:

 • порушення аворського права і суміжних прав;
 • порядок захисту авторського права і суміжних прав;
 • способи цивільно-правового захисту аворського права і суміжних прав;
 • способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав
Розділ 6. Прикінцеві положення