Інструкція по заповненню форми № 1-В

Додаток

 

до наказу Держкомпреси

України від 29.01.93 р. № 8

 
ІНСТРУКЦІЯ

по заповненню форми № 1-В

"Звіт видавництва, видавничої організації про випуск і здачу друкованої продукції"

1. Статистичний звіт за формою № 1-В складається щомісячно на всі видання і надсилається не пізніше 5 числа після звітного місяця всіма видавництвами та видавничими організаціями (далі іменуються видавництвами) незалежно від їхнього відомчого підпорядкування своїй вищій організації, Національному науково-виробничому об'єднанню "Книжкова палата України"*.

Видавництва, що мають у своєму складі відділення, подають у звіт дані і по відділеннях.

2. Звіт складається на підставі відповідних приймально-здавальних документів. Датою (днем) здачі тиражу друкованої продукції є:

·    день здачі продукції транспортним організаціям або організаціям зв'язку, позначений датою на транспортному документі або документі органу зв'язку (при відправці друкованої продукції в інші міста);

·    дата приймально-здавального документа або розписки в одержанні друкованої продукції книготорговельною організацією або замовником.

Зміна форми звіту і скорочення будь-яких фраз у ньому не дозволяється.

Якщо у звітному місяці видавництво не випустило жодного видання й не було доздавання тиражів, воно повідомляє про це Книжкову палату.

3. До звіту вміщують нові видання і доздавання тиражів видань, що вийшли у попередні періоди. До виконання плану випуску друкованої продукції зараховується фактично зданий тираж видань до книготорговельної мережі або замовнику з урахуванням безплатних і платних обов'язкових  примірників.

Забороняється включати до звіту видання, по яких здано тільки обов'язкові та виставочні примірники.

Тематичні плани, рекламні й подібні видання показують окремим розділом у кінці звіту.

4. Облік спільних  видань проводять таким чином:

4.1. Під час виготовлення тиражу спільного видання на поліграфічній базі України облік проводять за всіма показниками згідно з віддрукованим тиражем незалежно від того, чи залишається весь тираж (або його частина) для розповсюдження в Україні, чи передається весь тираж (або його частина) одній чи кільком країнам-співвидавцям.

4.2. Під час виготовлення тиражу спільного видання на зарубіжній поліграфічній базі країн-співвидавців облік проводять за всіма показниками згідно з переданим Україні тиражем.

4.3. Спільне видання, що здійснюється українськими видавництвами, обчислюють як одну друковану одиницю з зазначенням усіх видавництв, які беруть участь у виданні, та з позначкою у дужках "(спільне)".

5. Звіт складається за такими розділами:

І.   Книги і брошури**

             Власні видання

Всього за місяць

             Спільні видання

Всього за місяць

              Замовні видання

Всього за місяць

               Видання, випущені за рахунок автора або спонсора

Всього за місяць

Разом з початку року

Доздавання тиражів
ІІ. Періодичні видання

Всього за місяць

Разом з початку року

Доздавання тиражів
ІІІ. Образотворчі видання

Всього за місяць

Разом з початку року

Доздавання тиражів

ІV. Картографічні видання

Всього за місяць

Разом з початку року

Доздавання тиражів

V. Нотні видання

Всього за місяць

Разом з початку року

Доздавання тиражів

VІ. Інші друковані видання

Всього за місяць

Разом з початку року

Доздавання тиражів

Всього по видавництву (нові видання і доздавання тиражів).

6. Книга — неперіодичне текстове книжкове видання у вигляді блоку скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу в обкладинці чи без неї обсягом понад 48 сторінок.

Брошура — неперіодичне текстове книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок.

Періодичне видання — видання, що виходять через визначені проміжки часу, постійною для кожного року кількістю номерів нумерованими і (або) датованими випусками, що не повторюються за змістом, які мають однакову назву, однотипне оформлення і, як правило, однакові обсяг і формат.

До періодичних видань належать журнали, збірники постійної періодичності, у тому числі альманахи, щорічники, бюлетені, газети.

Образотворче видання — видання, більшу частину обсягу якого займає зображення із коротким текстом або без тексту. Образотворчі видання — це портрети, плакати (крім текстових), репродукції з картин або скульптур, художні альбоми і фотоальбоми, картки, наочні посібники, настінні календарі, календарні стінки та інші ілюстровані видання, які мають самостійне значення, тобто які не вміщено до книг і журналів у вигляді вклейок та вкладок.

Картографічне видання — видання, більшу частину обсягу якого займає картографічне зображення. Карти, карти-схеми, призначені для вклеювання або як додатки до книг і журналів, не вважаються самостійними виданнями і зараховуються до обсягу тих видань, для яких вони призначені.

Нотне видання — видання, більшу частину обсягу якого займає нотний запис музичних творів з текстом або без нього. Підручники і посібники з нотами відносяться до книг.

Аркушеве видання — видання у вигляді одного або кількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.

7. Продукцію, виготовлену друкарнею з відходів виробництва за оригіналом видавництва (дитячі книжки-картинки тощо), вміщують у звіт з позначкою "на заощадженій сировині", але у виконання плану видавництва з випуску і реалізації ця продукція не зараховується.

8. Однією друкованою одиницею вважається кожний окремий твір друку: кожне видання будь-якої книги, брошури, кожний том зібрання творів, кожний номер журналу, газети, кожна картка, листівка, репродукція та ін. У тому випадку, коли видання являє собою комплект окремих, пов'язаних однією темою плакатів, репродукцій, креслень, карток, листівок і має спільну супер­обкладинку або манжетку із зазначенням на ній спільної назви і спільного видавничого номера всього комплекту, але без зазначення окремого видавничого номера на кожному аркуші (картці), таке комплектне видання також вважається однією друкованою одиницею.

Книги і брошури однієї тематики, що мають спільну оправу, спільну суперобкладинку або футляр із зазначенням загальної назви видання, вважаються однією друкованою одиницею.

Книгу, частина тиражу якої випущена в оправі, а частина — в обкладинці, а також книгу, що видана в оправах різних типів (наприклад, в оправі № 7 і в оправі № 5), слід вважати однією друкованою одиницею. Також однією друкованою одиницею  є  книга, тираж якої віддруковано у різних друкарнях або в одній друкарні, але кількома заводами. Додрукування тиражу будь-якого видання у звітному році за замовленням книготорговельної організації або іншого замовника окремою друкованою одиницею не вважається. Якщо видання віддруковане у різних друкарнях, то у звіті слід вказувати обидві друкарні, номери замовлень і тиражі видань. Реєстри слів (словники) до енциклопедичних видань у виконання плану по випуску і здачі друкованої продукції на виробництво не зараховуються.

Видання, що вийшло частково у звичайному поліграфічному виконанні, а частково у подарунковому, вважати за дві друковані одиниці. Видання, що вийшло кількома серіями з різним художнім оформленням, вважати за стільки друкованих одиниць, скількома серіями воно вийшло. Видання, що вийшло у перекладі кількома мовами, вважається за стільки друкованих одиниць, скількома мовами воно вийшло.

Періодичне видання, що вийшло здвоєним номером, приймається за одну друковану одиницю. Картки одного сюжету, частина тиражу яких випущена в одній друкарні, а частина — в іншій, вважаються однією друкованою одиницею.

Плакати, наочні посібники, портрети, репродукції та інші образотворчі видання, що виходять одночасно, мають один сюжет, але віддруковані на паперових аркушах (папері) різних форматів, або у двох варіантах поліграфічного виконання (звичайному і поліпшеному), вважаються двома друкованими одиницями. Плакати, наочні посібники та інші образотворчі видання, віддруковані з двох боків, вважаються однією друкованою одиницею.

9. За один друкований аркуш видавничої продукції приймається друкований відбиток з одного боку паперового аркуша формату 60х90. При друкуванні з одного боку паперовий аркуш містить один друкований аркуш. При друкуванні з двох боків паперовий аркуш містить два друкованих аркуші. Обсяг видавничої продукції, віддрукованої на папері інших форматів, приводиться до прийнятого для обліку друкованого аркуша за такими коефіцієнтами:

 
60х84 см   
0,93

70х90 см   
1,17

75х90 см   
1,25

70х100 см   
1,30

70х108 см   
1,40

84х108 см   
1,68


 

Якщо видання віддруковане на папері з відхиленням від приведених форматів до 2 см з кожного боку аркуша, такий аркуш прирівнюється до найближчого з вказаних аркушів, а при відхиленні більш як на 2 см з кожного боку аркуша, друкована продукція приводиться до формату  60х90 см (площа аркуша 5400 см2).

10. Обкладинку, суперобкладинку, форзаци в обсяг видання в друкованих аркушах не враховують.

Примітка:

а) обкладинку малооб'ємних колірних видань, які не мають титульного аркуша і віддруковані на тому ж папері, що й книга, при загальній нумерації сторінок у обсяг видання в друкованих аркушах враховують на загальних підставах;

б) однофарбові і багатоколірні форзаци навчально-педагогічної літератури і видань серії "Шкільна бібліотека", що мають цілеспрямоване дидактичне навантаження, враховують в обсяг у друкованих аркушах.

11. Рік випуску видання у вихідних даних повинен відповідати року виходу у світ тиражу.

12. Відомості про кожне видання наводяться мовою оригіналу. Порядок заповнення граф звіту такий:

·    у графі А зазначають порядковий номер (нумерація йде від першого номера у кожному звітному місяці), мова видання;

·    у графі Б — прізвище автора, упорядника, перекладача. Якщо автором є колектив, то зазначають прізвища не більше трьох авторів, якщо ж видання здійснюється під титульним редагуванням, то вказується прізвище титульного редактора (всі прізвища наводяться з ініціалами). Щодо збірника творів різних авторів або збірників офіційних документів, то у графі  Б зазначають прізвище упорядника з позначкою перед прізвищем "упорядник". У тому разі, коли видання підготовлене науково-дослідним інститутом або будь-якою іншою організацією, зазначають назву цієї організації. Якщо видання перекладне, то після прізвища автора або упорядника зазначають прізвище перекладача (перекладачів) з позначкою перед прізвищем "перекладач" (перекладачі). Відомості про перекладачів зазначають і в тому разі, коли перекладне видання не має автора;

·    у графі В — назву видання, яка має повністю відповідати назві, зазначеній на титульному аркуші. Якщо твір видано кількома частинами або томами, то після його назви зазначають, яка частина або том вийшли у звітному місяці. У перевиданнях подають порядковий номер видання — 2-ге, 3-тє і т.п. згідно з відомостями, вміщеними на титульному аркуші.

·    у графі Г — країну (для зарубіжних авторів), для перекладних видань — мову оригіналу;

·    у графі 1 — обсяг кожного видання в обліково-видавничих аркушах з двома десятковими знаками;

·    у графі 2 — обсяг кожного видання у друкованих аркушах, приведених до формату 60х90 см, з двома десятковими знаками;

·    у графі 3 — тираж видання незалежно від того, зазначений він у вихідних відомостях чи ні. Дані наводять у тисячах примірників з одним десятковим знаком. Якщо видання друкують кількома заводами, зазначають порядковий номер заводу. У цьому разі тираж подають дробом: у чисельнику — загальний тираж видання, у знаменнику — кількість примірників, віддрукованих цим заводом. Кожний наступний завод видання, а також додрукування тиражу у звітному році згідно із заявкою книготорговельної організації або іншого замовника, подають у всіх графах і по кожній друкованій одиниці. У підсумок по таких виданнях зазначають тільки тираж, друковані аркуші-відбитки (графи 4, 5) і фактичну здачу тиражу (графа 6);

·    у графі 4*** ....

·    у графі 5*** ....

·    у графі 6 — кількість примірників, фактично одержаних від друкарні або зданих замовнику (у тисячах з одним десятковим знаком);

·    у графі 7 — точну назву і адресу друкарні, яка друкувала видання, а також номер друкарського замовлення;

·    у графі 8 — число, місяць, рік розсилки друкарнею контрольного примірника згідно з накладними;

·    у графі 9*** ....

·    у графі 10*** ....

13. У кінці звіту обов'язково зазначають прізвище та номер телефону виконавця, дату заповнення форми № 1-В. 

*     Нині — Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова".

**   Каталоги устаткування, запасних частин: паспорти до машин; інструкції по експлуатації машин та устаткування; алфавітні списки (наприклад, підприємств зв'язку та ін.); деякі нормативні та інструктивні матеріали вузького розповсюдження; розклад руху транспорту; окремо видані пояснювальні тексти до серій діапозитивів; плани семінарських занять; збірники типових програм для підготовки спеціалістів в учбових закладах і на виробництві; програмно-методичні матеріали для підвищення кваліфікації; рекламні проспекти обсягом більше чотирьох сторінок (устаткування, різноманітних видів транспорту, предметів домашнього ужитку, вітчизняних і міжнародних виставок та ін.) подаються під окремою рубрикою "Дрібно-друкована продукція книжкового типу" і враховуються по випуску та здачі як книги і брошури.

Рекламні та інші видання обсягом менше чотирьох сторінок відносять у розділ VІ "Інші друковані видання".

*** Видавці не заповнюють.