Про затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 12 червня 2001 року N 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 червня 2001 р. за N 543/5734

Відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" та з метою поліпшення якості навчально-методичної літератури, її відповідності вимогам навчальних програм і Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні, сучасним засадам навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (додається).

2. Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю. І.):

2.1. Організувати проведення апробації навчальної літератури відповідно до затвердженого Положення.

2.2. У двомісячний термін розробити типові угоди щодо проведення апробації та орієнтовний кошторис витрат на її проведення згідно з чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В. О.

 
Міністр    
В. Г. Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 12 червня 2001 р. N 447

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 2001 р. за N 543/5734

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 12 червня 2001 р. N 447

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 червня 2001 р. за N 543/5734


ПОЛОЖЕННЯ
про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів

Це Положення визначає зміст і порядок організаційної та науково-методичної роботи в системі загальної середньої освіти України, його відповідність психолого-педагогічним, дидактичним і методичним вимогам. Воно ґрунтується на положеннях і нормах Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про видавничу справу", "Про авторське право і суміжні права" та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти України.
1. Загальні положення

1.1. Апробація навчальної літератури в системі загальної середньої освіти - це процес перевірки якості навчальної літератури, який має на меті схвалення (відхилення) навчальних видань як таких, що відповідають (не відповідають) вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, основним принципам навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, віковим особливостям учнів.

1.2. Апробація здійснюється за наказом Міністерства освіти і науки України, який видається до початку навчального року і визначає:

- перелік навчальної літератури, що підлягає апробації (назва видання, його призначення, автори, видавництво, рік видання);

- термін апробації;

- відповідальних за проведення апробації та узагальнення її результатів;

- регіони, де відбуватиметься апробація;

- кількість об'єктів апробації (шкіл, класів, учнів).

1.3. Апробації підлягають:

- експериментальні програми (у комплексі з навчально-методичним забезпеченням, створеним для реалізації змісту цих програм);

- пробні підручники і навчальні посібники, видані за діючими навчальними програмами;

- інші навчальні видання, яким передбачається надавати гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України".

1.4. Організаційні та науково-методичні заходи щодо апробації здійснюють: Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства освіти і науки України (далі - НМЦ середньої освіти), Міністерство освіти і науки України спільно з науковими підрозділами Академії педагогічних наук України (далі - АПН), обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, іншими науково-педагогічними і методичними установами.

1.5. Навчальній літературі, яка за результатами апробації отримала позитивну оцінку, рішенням колегії Міністерства освіти і науки України надається гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України".

1.6. Апробація здійснюється на договірних засадах згідно з чинним законодавством за кошти фізичних або юридичних осіб (видавництв, авторів, навчальних закладів, фондів, інших установ і організацій), що ініціюють апробацію. Кошторис видатків на апробацію узгоджується між сторонами при укладанні угоди і є невід'ємною її складовою. Апробація навчальної літератури може фінансуватися з інших джерел за погодженням сторін.
2. Організація апробації навчальної літератури

2.1. Перелік навчальної літератури, що планується до апробації, формується НМЦ середньої освіти на підставі клопотань видавництв, авторів, інших фізичних та юридичних осіб, які ініціюють апробацію. Перелік навчальної літератури, а також регіони, де відбуватиметься апробація, погоджуються з департаментом розвитку дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

2.2. Апробація навчальних видань здійснюється, як правило, протягом двох навчальних років. Обов'язковій апробації підлягають пробні підручники, видані за кошти Державного бюджету України, яким надається статус усталених (стабільних) з наданням відповідного грифа.

2.3. До апробації навчальної літератури залучаються висококваліфіковані вчителі (як правило, вчителі-методисти), які володіють прийомами дослідницької роботи. Навчальні заклади, у яких має відбуватися апробація, погоджуються НМЦ середньої освіти з обласними управліннями освіти і науки. При цьому можуть ураховуватися пропозиції тих, хто ініціює апробацію.

2.4. Кількість вибраних об'єктів, де проходитиме апробація, визначається НМЦ середньої освіти з урахуванням вимог репрезентативності вибірки та вірогідності одержання результатів.

2.5. Організація апробації в регіонах здійснюється обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти або іншими методичними установами за наказом місцевих органів управління освіти. Ними контролюється хід апробації у визначених навчальних закладах регіону, узагальнюються матеріали і у визначені терміни подаються звіти про результати апробації до НМЦ середньої освіти. Заходи щодо проведення апробації навчальної літератури вносяться до планів роботи відповідних обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти або методичних установ.

2.6. Після завершення апробації НМЦ середньої освіти на підставі одержаних звітів узагальнює одержані матеріали і передає їх на розгляд відповідним предметним комісіям Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України. Комісії вивчають подані матеріали і роблять висновок про доцільність надання відповідного грифа Міністерства та рекомендації щодо подальшого використання видань, які апробувалися.

2.7. Результати апробації навчальної літератури розглядаються колегією Міністерства освіти і науки України, яка приймає рішення про доцільність подальшого використання зазначеної навчальної літератури в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах і можливість надання грифа "Затверджено Міністерством освіти і науки України", або про необхідність її доопрацювання. У разі негативних результатів апробації Міністерство приймає рішення про скасування наданого раніше грифа, виведення навчальної літератури з Переліку рекомендованої літератури та вилучення її з навчального процесу.

2.8. НМЦ середньої освіти у місячний термін з дня прийняття рішення інформує тих, хто ініціював апробацію, про результати апробації та прийняте рішення.

2.9. Видавництво, автор чи інша установа, які ініціювали апробацію, у тримісячний термін повідомляють НМЦ середньої освіти про вжиті заходи щодо доопрацювання навчального видання. За їх результатами колегією Міністерства освіти і науки України приймається відповідне рішення.
3. Науково-методичні засади проведення апробації навчальної літератури

3.1. Апробація навчальної літератури передбачає:

- проведення експертизи навчального видання вчителями, методистами, науковцями, іншими респондентами, які визначають науково-методичний рівень навчального видання, що апробується;

- вивчення думки учителів, учнів, їхніх батьків, інших респондентів щодо якості навчального видання;

- проведення щонайменше двох контрольних зрізів засвоєння учнями навчального матеріалу за матеріалами НМЦ середньої освіти;

- оцінку видання згідно із санітарно-гігієнічними і психолого-педагогічними вимогами до навчальної книги.

Залежно від специфічних особливостей навчальної літератури апробація може доповнюватися іншими формами і заходами, які визначаються для кожного навчального видання окремо.

3.2. Респондентами апробації навчальної літератури виступають:

- учні, які навчаються за книгами, що апробуються, а також батьки цих учнів;

- вчителі, що проводять апробацію;

- методисти і науковці, які надають експертні висновки про навчальні видання, що апробуються.

Їх вибір здійснюється відповідно до вимог соціологічних досліджень.

3.3. Апробація навчальної літератури здійснюється за методичними рекомендаціями і матеріалами, що розробляє НМЦ середньої освіти спільно з АПН та іншими науковими і методичними установами. До розробки цих матеріалів можуть залучатися автори навчальних видань, що апробуються.

3.4. Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти або методичні установи, яким доручено проводити апробацію, до 1 жовтня поточного року надають НМЦ середньої освіти інформацію про навчальні заклади і вчителів, які будуть здійснювати апробацію навчального видання, та відповідальну особу, що організовує апробацію в регіоні. На підставі цієї інформації з ними укладаються угоди та обумовлюються строки і форми звітності.

3.5. Методичні рекомендації та матеріали для проведення науково-методичних заходів з апробації надсилаються в регіони, де вона проводиться згідно з наказом Міністерства, не пізніше 1 місяця до строку подання звіту.

 
Перший заступник начальника
департаменту розвитку
загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти Міністерства
освіти і науки України    
 
 
 
 
Я. П. Корнієнко