ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТНОГО НОМЕРА КНИГИ В УКРАЇНІ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Книжкової палати України

імені Івана Федорова

Сенченко М.І.

 

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ МІЖНАРОДНОГО
СТАНДАРТНОГО НОМЕРА КНИГИ В УКРАЇНІ

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено на підставі Угоди про співробітництво з Міжнародним агентством ISBN, підписаної 13.01.96 Міністром України у справах преси та інформації, Наказу Міністра інформації України від 21.02.97 №6 "Про передачу функцій Національного агентства ISBN Книжковій палаті України", Закону України "Про видавничу справу", на основі положень Міжнародного стандарту ISO 2108:2005 "Інформація та документація. Міжнародна стандартна нумерація книг – ISBN" та офіційного видання Міжнародного агентства ISBN – "Посібник для користувачів системи ISBN". Інструкція визначає порядок надання Міжнародного стандартного номера книги (International Standard Book Number-ISBN) в Україні.

1.2. Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах на різних носіях інформації незалежно від способу їхнього виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту їхнього виготовлення.

1.3. ISBNs надають книгам і брошурам, підготовку і випуск яких здійснюють видавці (самостійно або разом із зарубіжними партнерами, а також міжнародними організаціями, членом яких є Україна, незалежно від місця виготовлення тиражу), що як суб'єкти видавничої справи внесені до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — Державний реєстр).

1.4. ISBN є обов'язковим основним елементом у рамках міжнародного та міжбіблотечного книгообміну, а також книжкової торговлі.

1.5. Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" виконує функції національного агентства ISBN в Україні (далі – Агентство ISBN), яке забезпечує впровадження системи ISBN, контролює правильність її функціонування, проводить консультації, надає ідентифікатори видавцям, а також виробникам окремих видів аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції і надає їм у користування відповідні номери ISBNs.

2. Порядок надання ISBN видавцям/виробникам

2.1. Для отримання ідентифікаторів у системі ISBN і відповідних ISBNs видавці/виробники надають Агентству ISBN такі документи:

2.1.1. Гарантійний лист на бланку видавця/виробника, в якому має бути зазначено: місцезнаходження; номери телефонів і факсів; адреса для листування; електронна адреса; адреса сторінки в мережі Інтернет (за наявності).

2.1.2. Копія Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (згідно зі Ст.12 Закону України "Про видавничу справу"), завірена видавцем, де в графі  "види діяльності у видавничій справі" зазначено: "видавнича діяльність".

2.1.3. Копія Статуту видавця*, що має право здійснювати видавничу діяльність без внесення до Державного реєстру (відповідно до частини 4-ої та 5-ої Ст. 12 Закону України "Про видавничу справу").

2.1.4. Копія Статуту виробника*, що має право виготовляти слайди, фільми та відеофільми, що розповсюджуються як навчальні посібники.

2.2. Для визначення Агентством ISBN відповідного ідентифікатора видавця в системі ISBN і здійснення розрахунку відповідного блоку ISBNs видавець має повідомити в листі дані щодо видавничої продукції, яка планується до випуску протягом поточного року (місяця, кварталу, півріччя) в електронному вигляді у форматі метаданих**, визначеному Міжнародним агентством ISBN у співпраці з національними агентствами ISBN, а також зазначити кількість видань за минулий та наступний роки.

2.3. За результатами розгляду листа Агентством ISBN надається відповідна кількість ISBNs для ідентифікації видань, які випускатиме видавець упродовж поточного року (місяця, кварталу, півріччя), про що його повідомляють листом.

2.4. Наступна видача ISBNs відбувається за наявності звіту про надані ISBNs та переліку запланованих видань в електронному вигляді.

3. Видання, що підлягають Міжнародній стандартній нумерації

3.1. ISBN надають таким друкованим виданням:

—        кожній книзі або брошурі (далі - книзі), що є самостійним закінченим твором або частиною будь-якого твору (згідно з ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення" книга – книжкове видання обсягом понад 48 сторінок; брошура - книжкове видання обсягом від 4 сторінок до 48 сторінок).

—        багатотомному і комплектному виданню вцілому;

—        кожному самостійному тому (книзі, частині) багатотомного і серійного видання;

—        кожній книзі, що є складовою частиною комплектного видання, має окремі вихідні відомості і може розповсюджуватися самостійно;

—        кожному перекладному виданню;

—        кожному перевиданню або передруку книги, зокрема факсимільним й репринтним виданням;

—        кожному виданню з однією й тією ж назвою, що відрізняється поліграфічним виконанням (форматом, палітуркою тощо);

—        збірникам нормативних документів;

—        альбомам, фотоальбомам з текстом;

—        картографічній продукції;

—        календарям, що є виданнями книжкового типу;

—        комбінованим виданням;

—        виданню, примірник(и) якого (вже в обкладинці) роздруковують на спеціальному обладнанні на замовлення покупця в необхідній йому, як правило, невеликій кількості (технологія друку - "print-on-demand"), а не доставляють зі складу готової продукції дистриб'ютора або видавця (зокрема, це стосується тих видань, що їх тиражі вже повністю розійшлися).

3.1.1. Згідно з положеннями стандартів ISO 3297–86 "Документація. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань (ISSN)" і ГОСТ 7.56–89 "СИБИД. Издания. Международная стандартная нуме-рация сериальних изданий" – ISBN, поряд з ISSN, надають також:

—   окремим томам (випускам) продовжуваного видання, які мають, крім загальної назви всього видання, власну назву тому (випуску);

—   серійним виданням, які є складовою частиною періодичної або продовжуваної серії;

—   окремим випускам ненумерованих щорічників.

3.2. ISBN, крім друкованих видань, надають також:

—  електронним виданням (зокрема звуковим, мультимедійним): локальним, мережевим чи комбінованого розповсюдження. У тому числі – програмним продуктам навчального та інструктивного характеру (наприклад: автоматизована система тренінгу):

·         Публікації або програмному продукту, доступ до яких здійснюється за допомогою різних операційних систем і/або командних мов, надають окремий ISBN, але ні операційним системам, ні зчитувальним пристроям ISBN не надають;

·         Якщо публікацію або програмний продукт оновлюють, переглядають або вносять правки, і ці зміни є такими, що цей продукт можна назвати новим – йому надають новий ISBN;

·         Якщо публікацію або програмний продукт випускають повторно, навіть у новому пакуванні, проте без значних відмінностей у виконанні, йому надають той самий ISBN.

·         Технічному посібнику, що випускається як додаток, який вкладається або додається до програмного продукту, надається той самий ISBN, що й цьому програмному продукту.

·         Окремим компонентам комплекту, які можуть розповсюджуватись самостійно, і всьому комплекту  в цілому - надаються різні ISBNs.

·         ISBN надається програмному продукту незалежно від його фізичної форми (наприклад, якщо програмний продукт завантажується в комп'ютер користувача з бази даних відділеного доступу).

·         Поряд з тим, що ISBN ідентифікує сам програмний продукт, він також визначає видавця; ISBN не використовується для ідентифікації розповсюджувача програмного продукту;

—       кожному компонентові комбінованого видання;

—       оцифрованим примірникам друкованих видань;

—       слайдам, фільмам та відеофільмам, що розповсюджуються як навчальні посібники;

—       мікроформам (мікрофільмам, мікрофішам);

—       виданням для сліпих шрифтом Брайля.

3.3. Кожному виданню, що має однаковий зміст, але різні якісні чи формальні ознаки, надають свій власний ISBN:

—      комунікативним засобам типу: друкований твір, мікроформа, касета, дискета, компакт-диск тощо;

—      виданню в м'якій обкладинці, твердій палітурці, на машинних носіях;

—      виданню в різних палітурках: льон, ледерин, шкіра тощо;

—     навчальній літературі, надрукованій одним кеглем, і спеціальному виданню для користувачів з вадами зору, надрукованому більшим кеглем; виданню "print-on-demand", проте при незначних відмінностях у форматі видання (в порівнянні з форматом оригінального видання), що пов'язані зі специфікацією обладнання "print-on-demand", – новий ISBN не надають;

—      виданню з одно- і двостороннім друком;

—      електронному виданню у різних форматах;

Наприклад: ISBN 978-966-577-001-2 (оправа)

ISBN 978-966-577-002-0 (м'яка обкладинка)

ISBN 978-966-577-003-2 (PDF)

ISBN 978-966-577-004-2 (HTML)

3.4. Міжнародній стандартній нумерації не підлягають видання з будь-якими обмежувальними позначками (наприклад, виданням для службового користування).

3.5. Міжнародна стандартна нумерація не поширюється на:

—        періодичні і продовжувані видання (журнали, зокрема, реферативні журнали й збірники, газети, бюлетені, періодичні та продовжувані збірники (крім видань, визначених у п.3.2), нумеровані щорічники, бібліографічні покажчики, експрес-інформації);

—        рекламні видання;

—        товаросупроводжувальні документи;

—        аркушеві видання;

—        нотні видання;

—        образотворчі видання, що виходять без титульної сторінки і тексту (зокрема альбоми та книжки-іграшки без тексту);

—        театральні та концертні програми;

—        автореферати дисертацій;

—        препринти;

—       окремі видання нормативних документів: технічні описи, норми, нормативи, патенти, стандарти, прейскуранти, методичні рекомендації та інструкції;

—        конспекти лекцій, навчальні програми та плани;

—        календарі, що не є виданнями книжкового типу;

—        бланки, формуляри, записники, альбоми для малювання, щоденники;

—        видання в картковій формі;

—        каталоги (всі без винятку);

—        довідники поштової індексації;

—        списки абонентів телефонних мереж;

—        вітальні листівки;

—        аудіо-, відео-, аудіовізуальна продукція (крім окремих видів);

на окремі види електронних видань:

—        електронні дошки об'яв;

—        інтерактивні бази даних;

—        веб-сторінки;

—        рекламні матеріали;

—        особисті документи (резюме або особиста справа);

—        електронну кореспонденцію;

—        ігри;

—        розклади, щоденники;

—        програмні продукти (крім програмних продуктів навчального та інструктивного характеру).

4. Склад і структура ISBN

4.1. Міжнародний стандартний номер книги складається з абре-віатури ISBN (незалежно від мови видання) й тринадцяти цифр.

4.2. Для позначення цифрової частини ISBN застосовуються арабські цифри від 0 до 9.

Цифрова частина ISBN складається з п'яти груп цифр, три з яких містить різну кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом або проміжком, а перша і остання група – фіксовану (сталу). Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISBN проміжком.

Наприклад:   ISBN 978-0-571-08989-5.

4.3. П'ять груп цифр ISBN розміщуються в такій послідовності:

1)   тризначний ідентифікатор — префікс GS1 (EAN/UCC) для книг, призначений для використання в межах системи ISBN;

2)   ідентифікатор групи;

3)       ідентифікатор видавця;

4)       порядковий ідентифікатор видання;

5)       контрольна цифра.

Наприклад: ISBN  978-0-571-08989-5, де

                                978— префікс GS1 для книг;

                                     0—ідентифікатор групи;

                                 571—ідентифікатор видавця;

                             08989—порядковий ідентифікатор видання;

                                     5—контрольна цифра.

4.4. Неструктуроване оформлення тринадцятизначного номера неприпустиме. В такому випадку ISBN як Міжнародний стандартний номер книги недійсний.

4.5. Ідентифікатор групи встановлюється Міжнародним агентством ISBN і служить для визначення країни, географічного регіону або мовної області. Україні надано тризначний ідентифікатор – 966.

4.5.1. Ідентифікатор групи може налічувати різну кількість цифрових знаків, але не більше п'яти.

4.6. Ідентифікатор видавця надає Агентство ISBN. Ідентифікатор видавця разом з ідентифікатором групи ідентифікує видавця на міжнародному рівні.

4.6.1. Ідентифікатор видавця може бути індивідуальним і збірним. Індивідуальний ідентифікатор надають тільки одному видавцю. Збірний ідентифікатор надають кільком видавцям, які видають книжкову продукцію несистематично.

4.6.2. Ідентифікатор видавця може налічувати різну кількість цифрових знаків залежно від обсягу книжкової продукції, що випускається, але не більше семи.

Видавцям з більшим обсягом випуску книжкової продукції надають ідентифікатор з найменшою кількістю цифрових знаків.

Видавцям з невеликим обсягом випуску книжкової продукції надають ідентифікатор з більшою кількістю цифрових знаків.

Видавцям, що використали всі ISBNs в межах наданих ідентифікаторів видавця, отримують новий ідентифікатор видавця.

4.7. Порядковий ідентифікатор видання ідентифікує конкретне видання. Порядковий ідентифікатор видання надає видавець. Видавцям, яким на-дано збірний ідентифікатор, повний ISBN встановлює Агентство ISBN.

4.7.1. Кількість цифрових знаків у порядковому ідентифікаторі видання залежить від ідентифікатора видавця. Порядковий номер книги може налічувати до шести цифр з таким розрахунком, щоб разом з ідентифікатором групи (країни), ідентифікатором видавця складався з дев'яти цифр.

Наприклад: ISBN 978-0-11-000222-4

ISBN 978-952-89-8888-5

4.8. Контрольна цифра завжди має один знак і служить для перевірки правильності написання цифрової частини ISBN.

5. ISBN в ідентифікаційному номері структури GTIN-13 (ISBN Bookland/EAN)

5.1. ISBN в ідентифікаційному номері структури GTIN-13 разом зі спеціальним префіксом " Bookland" — 978 (префікс GS1 для книг), утворює ідентифікаційний номер ISBN Bookland/EAN.

5.1.1. Цифрова частина в ідентифікаційному номері GTIN-13 складається з тринадцяти цифр, які розташовано в такій послідовності:

1)  978 – префікс GS1 для книг;

2)   ISBN без контрольної цифри;

3)   контрольна цифра.

5.1.2. ISBN Bookland/EAN може бути представлений у вигляді штрихового коду символіки EAN-13:

 

5.1.3. Для зазначення додаткової інформації про видання використовується "розширення": 2-х або 5-ти розрядна версія штрихового коду, що призначена для кодування додаткової цифрової інформації ("add-on") і розміщується праворуч від основного штрихового коду:

 5.1.4. У "розширенні" у вигляді візуально-прочитуваних цифр над штриховим кодом EAN/UCC видавцем може бути зазначена інформація, що відповідає його потребам.

5.1.5. Кожен видавець відповідає за застосування "розширення".

5.1.6. "Розширення" (5-ти значна версія штрихового коду) не можна використовувати для зазначення ціни в країнах, крім США та Канади. Проте видавець може його використовувати для потреб усередині свого видавництва. У цьому випадку "розширення" починається з цифри 9 (можливі варіанти – "90000-98999").

5.1.7. На контрольно-касових вузлах в роздрібній торгівлі зчитування "розширення" є необов'язковим.

5.1.8. У деяких країнах можуть існувати особливі вимоги щодо додаткової інформації про видання, що подається у "розширенні". Видавцям видань, що призначені для продажу в інших країнах, рекомендовано попередньо з'ясувати наявність таких вимог.

5.2. Наявність штрихового коду EAN на виданні є обов'язковим.

6. Реєстр ISBNs і метадані, що їх супроводжують

6.1. Видавці несуть відповідальність за надання національному агентству ISBN метаданих щодо запланованих до випуску видань, яким будуть надані ISBNs.

6.2. Тип і формат цих метаданих визначає Міжнародне агентство ISBN у співпраці з національним агентством ISBN.

7. Розміщення ISBN

7.1. ISBN розміщують у нижньому лівому куті звороту титульного аркуша. Якщо відсутній титульний аркуш – ISBN розміщують під випускними даними на останній сторінці.

ISBN наводять в кожній книжці і в кожному зміненому виданні книжки, крім того, ISBN наводять внизу четвертої сторінки обкладинки (суперобкладинки) або палітурки, разом із штрихкодовою позначкою.

7.2. ISBN розміщують на ярлику (етикетці) пакування (касети, дискети, компакт-диску), в якому випущено видання.

7.3. ISBN розміщують на титульному екрані електронного видання.

7.4. ISBN розміщується у вступних титрах (слайди, фільми, відеофільми, що розповсюджуються як навчальні посібники);

7.5.  ISBN розміщують на кадрі мікроформи, що містить прізвище автора твору та його назву, і повторюють на будь-якому пакуванні мікроформи.

7.6. Розмір шрифту для ISBN має бути не менш ніж 9 пунктів (3,38 мм).

7.7. ISBN у вигляді штрихового коду символіки EAN -13 розміщують у нижньому правому квадраті останньої сторінки обкладинки (палітурки) чи суперобкладинки книги, біля корінця, з урахуванням відповідних зон стабілізації навколо штрихкодової позначки. Штрихкодову позначку не слід розміщувати ближче ніж 8 мм або далі ніж 102 мм від країв книги.

8. Порядок надання та відповідальність щодо використання ISBN

8.1. Блоки ISBNs розраховує і видає видавцям Агентство ISBN. Блок ISBNs видається видавцям у одному примірнику. Другий зберіга-ється в Агентстві ISBN.

Доцільно вести алфавітну та нумераційну картотеку назв видань з наданими їм ISBNs.

8.2. Видавці встановлюють порядкові ідентифікатори книг у діапа-зоні груп чисел, виданих разом з розрахованими контрольними цифрами Агентством ISBN.

8.3. Кожен видавець застосовує єдину для видань, наскрізну (перехідну з року в рік) порядкову нумерацію видань.

ISBN, наданий одноразово, ніколи не може надаватися повторно.

8.4. ISBN надають на стадії підготовки рукопису.

8.5. ISBN, наданий запланованому до випуску виданню, не змінюється й ідентифікує це видання впродовж усього часу його існування. Якщо видання переходить до плану наступного року, за ним залишається наданий ISBN. Якщо видання не виходить з якихось причин, то наданий йому ISBN використовують за узгодженням з Агентством ISBN.

8.6. Одному виданню надають один ISBN.

8.7. Другому і кожному наступному перевиданню одного й того ж видання зі змінами надають новий ISBN.

8.8. Видання, що виходять другими та наступними запусками, а також додатковими тиражами, якщо в них не внесені зміни в назву, зміст чи ілюстрації, мають один і той самий ISBN.

Відомості про порядкові номери запуску або додаткові тиражі зазначають в круглих дужках після відповідних ISBNs.

Зміна ціни, якщо це не пов'язано зі змінами у виданні, не впливає на ISBN.

8.9. Виданню, що випущено як додаток, який вкладається або додається до основного видання, ISBN не надають. Таке видання одержує ISBN, якщо воно випущене в разі потреби окремо і розповсюджується самостійно.

8.10. Якщо на звороті титульного аркуша подано відомості про попередні видання, то зазначаються й їхні ISBNs.

У репринтному або факсимільному виданні з новими вихідними відомостями та відповідно новим ISBN наводять ISBN попереднього видання з відповідними позначками.

Наприклад: ISBN 978-966-03-0001-9 (раніше було випущене видавництвом "...", ISBN 978-966-01-0001-5).

8.11. На виданнях, випущених спільно двома або кількома видавцями, наводять два або кілька ISBN з відповідними ідентифікаторами видавців.

Видавців зазначають у круглих дужках після відповідних ISBNs.

Наприклад: ISBN 978-966-577-002-2 (Мистецтво)

ISBN 978-966-531-013-6 (Абрис).

8.12. На виданнях, що випускаються спільно українськими та зарубіжними видавцями, наводять ISBNs видавців, які беруть участь в їхній підготовці.

Назви країн зазначають у дужках після відповідних ISBNs.

Наприклад: ISBN 978-966-XXX-XXX-X (Україна)

ISBN 978-83-XXXXX-XX-X (Польща).

8.13. Якщо одні й ті самі видання видаються кількома видавцями і мають різні титульні аркуші, то наводяться ISBNs усіх цих видавців з відповідними позначками. Це стосується і книжок, які видаються частинами різними видавцями зі своїм титульним аркушем у кожному з них.

Наприклад: ISBN 978-966-577-019-0 (видано також у видавництві "...",

ISBN 978-3-88103-087-8).

8.14. У паралельних виданнях наводять ISBNs усіх паралельних видань із відповідними позначками.

Наприклад: ISBN 978-966-01-0023-7

ISBN 978-0-582-55530-3 (видавництво "...", Лондон)

ISBN 978-0-70002-34-5 (видавництво "...", Амстердам)

8.15. Видання, об'єднані однією серією (книжкові серії), повинні мати ISBN серії та ISBN кожної окремої назви, що входить до цієї серії.

Наприклад: ISBN 978-966-95007-0-0 (серія)

ISBN 978-966-95007-1-7

8.16. Видання, що випускаються одним видавцем різними мовами, одержують різні ISBNs. ISBNs видань іншими мовами у виданні не наводяться.

8.17. Видання, що виходять у перекладі з однієї мови іншою, мають ISBN перекладу та ISBN оригіналу. Спочатку наводять ISBN перекладу, під ним - ISBN оригіналу.

Наприклад: ISBN 978-966-01-0024-4 (укр.)

ISBN 978-0-571-09898-9 (англ.)

У збірниках, до складу яких входять твори зарубіжних авторів, узяті з різних видань, наводять тільки ISBN перекладу.

8.18. У багатотомних виданнях одного твору кожному з томів надають два ISBNs: один - спільний для всіх томів видання і другий – для кожного окремого тому.

Обидва ISBNs наводять у кожному томі багатотомного видання. Спочатку наводять ISBN усього багатотомного видання – ISBN конкретного тому – під ним із відповідними позначками.

Наприклад: ISBN 978-966-03-0058-3 (повне зібрання)

ISBN 978-966-03-0061-3 ( том 3)

8.19. Виданням, що є складовою частиною комплектного видання, тобто зібраним у папку, футляр або укладеним в обкладинку, надається ISBN, спільний для всього комплекту видання, а окремим його виданням – окремі ISBNs.

Обидва ISBNs наводяться на кожному виданні, що входить до комплектного видання, спільний ISBN для всього комплекту видання – на папці, футлярі або обкладинці.

8.20. У комбінованому виданні один і той самий ISBN наводять на кожному компоненті цього видання.

8.21. Кожному виданню, яке виходить у складі періодичної нумерованої або продовжуваної серії, і має крім власної назви тому, загальну для всіх томів назву серії, надають власний ISBN.

Серія може мати Міжнародний стандартний номер серіальних видань – ISSN. ISSN розміщують у виданні згідно з
 ГОСТ 7.4–86 (95) "Издания. Выходные сведения", п. 4.1.8.

8.22. Кожному виданню, яке виходить у складі продовжуваного видання і має, крім загальної назви всього продовжуваного видання, власну назву тому (випуску), надають ISBN. Усьому продовжуваному виданню надають ISSN.

8.23. Видавці зобов'язані суворо дотримуватися порядку надання та використання ISBN.

8.24. Видавець несе відповідальність за правильний порядок надання, використання і форму наведення ISBN у виданнях.

ISBN стає непридатним для подальшого використання, якщо:

— неправильно наведено будь-яку з цифрових груп ISBN;

— відсутня будь-яка цифрова група ISBN;

— присутні зайві цифри чи інші знаки в структурі ISBN;

— цифрові групи невірно відокремлені одна від одної.

8.25. В Україні тільки Агентство ISBN уповноважене надавати видавцям ідентифікатори в системі ISBN та відповідні ISBNs.

8.26. Використовувати ISBNs, які не пройшли реєстрацію в Агентстві ISBN, не дозволяється.

8.27. Агентство ISBN уповноважене вилучати із користувачів системою ISBN тих видавців, які порушують положення "Інструкції про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні" або передають надані їм ISBNs у користування іншим видавцям.

9. Інформація про ISBN

9.1. Агентство ISBN випускає довідник "Видавці та книгорозповсюджувачі в Україні", що складається з алфавітного покажчика назв видавництв, видавничих та книгорозповсюджуючих організацій України, а також ідентифікаторів видавців у системі ISBN Ці відомості передаються до Міжнародного агентства ISBN для внесення їх у "Міжнародний довідник ідентифікаторів видавців у системі ISBN. Перелік помилкових ISBNs наводиться у складі державного бібліографічного покажчика "Літопис книг" та видавничого бібліографічного покажчика книг та брошур "Нові видання України".

9.2. ISBNs видань, які вийшли у світ, наводяться в бібліографічних покажчиках, на друкованих картках централізованої каталогізації, в інформаційних виданнях системи книгорозповсюдження типу "Books in Print" та різних рекламних матеріалах.

 *   Надалі в тексті, для зручності, замість "видавець/виробник", "виробник" наведено "видавець".

 ** Метадані - дані, що описують об'єкти даних (ДСТУ 3874-94, Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення)