Юридична професія та освіта в США

Юридична професія та освіта в США

П’ять тез в українській перспективі

Бігун Славік

Головний редактор «Юридичної газети», к. ю. н., магістр права (США), науковий співробітник Інституту держави і права НАН України, доцент факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія".


Юрпрофесія в США — це соціально впливова, престижна, самоврядна, масова і прибуткова професія. Юросвіта є одним із її стрижнів. Правова традиція та правова система, зокрема, провідне значення суду в США істотно вплинули на формування традицій юридичної професії та освіти в цій країні.

Правництво як інтегрована, самоврядна та відповідальна професія

Юрпрофесія в США формувалася впродовж більш ніж 200-літньої історії країни. Американське правництво перейняло британську традицію провідної ролі суду та ідею судді як уособлення правової мудрості та кар’єрну вершину юриста. В новій країні на засадах меритократії (радше ніж аристократії) професія правника стала відкритою і, відтак, престижною. Амбітні люди з усіх куточків країни та світу прагнули якнайкраще зреалізувати кар’єрні можливості, що спричинило протидію надмірному опортунізму, зокрема, в формі канонів юрпрофесії, спрямованих на формування відповідального юриста. Поступово суд або бар (bar) – спеціальна організація юристів певної юрисдикції, та громадські організації юристів утвердили американське правництво як інтегровану, самоврядну та, водночас, відповідальну професію.

Юрпрофесія в США – масова і прибуткова. У країні з 300-мільйонним населенням, 56 юрисдикціями, за різними даними, нараховується більше 1 млн правників. Більше 100 тисяч майбутніх правників готуються в щонайменше 200 правничих школах — спеціальних вищих професійних навчальних закладах. Не менше 50 тисяч випускників щороку здобувають право практикувати. Доходи, одержувані від надання юрпослуг у структурі національного доходу США, на певному етапі перевищували доходи провідних галузей промисловості країни.

Особливостями регламентації діяльності юристів, здійснюваної самоврядно різноманітними органами та організаціями правників, є система здобуття кваліфікації юриста та допуску до професії через бар (bar), а також привілей (монополія) юристів на здійснення юрпрактики. З прийняттям до бару правник продовжує «практикувати право» вже як адвокат, суддя, прокурор, юрисконсульт, інший представник юрпрофесії.

Попри властиві юрпрофесії в США суперечності та неоднозначне ставлення, вона розвивається як соціальний феномен, приковуючи увагу за межами країни.

Юридична освіта та підготовка як стрижень юрпрофесії

          Юросвіта – один із стрижнів юрпрофесії США. Головною її складовою, починаючи з середини ХІХ ст., є правнича школа. Цей інститут, як організаційно складніша форма, прийшовши на зміну інституту «учнівства» (по суті, підготовка фахівця на виробництві), став професійним форумом юристів, в якому в дусі співробітництва старше покоління формує нове покоління правників. Утвердженню інституту сприяло задоволення потреби в системній підготовці юриста, зокрема, до кваліфікаційного іспиту (бар-екзему), а відтак, і практики права. Завданням правничої школи, зважаючи на федеральний устрій держави та правову систему, стало навчити випускника «думати, як юрист», сприяти виробленню професійних навичок (зокрема, за допомогою відповідної методики), щоб підготувати його до практики права в будь-якій юрисдикції (штаті) США.

Правнича школа в США, яка повинна бути акредитованою ААЮ або іншим уповноваженим органом штату, не атестує (як в Україні) випускника як юриста, а лише забезпечує мінімальний рівень компетентності, який перевіряється під час складання кваліфікаційних іспитів.

Конкуренція між правничими школами є здоровим явищем, яке сприяє вдосконаленню юросвіти як засади юридичної професійності. Підприємницький характер правничих шкіл у США не спричинив розвиток заочної форми навчання. Стимулююче середовище правничої школи заохочує студентів і викладачів до високих освітньо-професійних досягнень.

          Загалом система підготовки правників у США характеризується селективністю (відбір до правничої школи за багатьма критеріями), короткотерміновістю (у середньому 3 роки, щоправда, після університетського бакалаврату) та коштовністю (більше 40 тис. дол.).

Українські правники дедалі більше набувають освітньо-професійного досвіду у США. Завдяки програмам обміну з 1992 р., адміністрованим за підтримки міжнародних та національних організацій та уряду США, тисячі з них побували в США з професійними візитами, більше 100 стали дипломованими випускниками принаймні 40 правничих шкіл, більше 30 – отримали право займатися юрпрактикою. Очікується, що зазначений інтерес зростатиме.

Здобуття кваліфікації юриста: випускник ще не юрист. Мінімальна компетентність та добропорядність

Допуск до юрпрофесії в США характеризується відкритістю та вимогливістю. Аби стати юристом, недостатньо отримати диплом правничої школи; потрібно одержати ліцензію на «практику права» (practice of law) від спеціальної профорганізації юрисдикції – суду чи бару (bar). Бар, у широкому розумінні, це всі представники юрпрофесії; у вузькому – це спільнота правників певної юрисдикції (територіально – наприклад, штату, чи організаційно – наприклад, суду), уповноважена регламентувати «прийняття в правники» та притягувати до дисциплінарної відповідальності. Українським відповідником терміна бар може бути термін «правництво» (його нерідко неточно перекладають змістовно вужчими термінами «судова адвокатура» або «адвокатура»). Прийняття до бару означає визнання особи мінімально компетентною «практикувати право» та визнання її особистих якостей належними образу правника.

Терміни бар і бар-асоціація (bar association) відмінні. Перше – це правництво загалом чи певної юрисдикції, членами якої обов’язково стають усі, хто бажає стати правником, тоді як бар-асоціація – це громадська організація на засадах добровільного членства. Так, у штаті Каліфорнія діє State Bar of California (Бар штату Каліфорнія) та чимало громадських організацій правників штату. В правничих школах також діють студентські бар-асоціації. Найбільшою бар-асоціацією є ААЮ (American Bar Association), до якої входять більше 400 тисяч представників усіх видів юрпрофесії, а також студенти-правники.

Кожна юрисдикція США вправі самостійно регламентувати ліцензування правників, заняття юрпрактикою в її межах. У деяких штатах також упроваджено системи спеціалізації правників з окремими вимогами.

Загалом мінімальна компетентність і особисті якості (позначаються різними термінами: особистість, «характер», добропорядність) кандидата — дві головні вимоги до майбутніх правників. Зокрема, діють вимоги щодо: (1) віку, (2) юросвіти, (3) кваліфікаційних іспитів, (4) особистих якостей та (5) присяга. Вимоги мінімальної компетентності та доброчесності обґрунтовуються метою захисту громадськості й системи правосуддя від некомпетентних і непорядних правників.

Заняття юрпрактикою – привілей, який може бути анульований.

Доступність юрпрактики для іноземних правників

Відсутність (запроваджених, але згодом скасованих) обмежень до кандидатів, пов’язаних із громадянством чи цензом осілості, сприяє доступності до юрпрофесії в США. Можливість набути право та займатися юрпрактикою в США іноземними громадянами підсилена тенденціями глобалізації, розвитку засобів комунікації та широкомасштабного розширення юридичних ринків.

Іноземний правник може скористатися двома головними способами здобуття права займатися юрпрактикою в США: здобути ліцензію, як і всі американські колеги, або ж статус «іноземного юридичного консультанта». У виняткових випадках іноземний правник може одноразово представляти клієнта в суді. Іноземні правники, зокрема українські, віддають перевагу першому способу. Факт та тенденція набуття правниками — громадянами України права займатися юрпрактикою в США – підтвердження практичного інтересу до американської юрпрофесії. Так водночас наводиться «живий місток» між правовими системами України та США.

Підвищена відповідальність правника

Відповідальність правника є поняттям, традиційно визначальним як для осмислення, так і для функціонування американської юрпрофесії. Припускається, що лише добропорядна людина може стати юристом (звідси й відповідні вимоги). Як і в Україні норми професійної етики та деонтології покликані забезпечити професійно відповідальне ставлення правників у США до власних обов’язків. Порушення професійних норм мають наслідком притягнення до дисциплінарної відповідальності, зокрема, дискваліфікацію юриста, відшкодування збитків.

В американській традиції юрпрофесії підкреслюється: юрист несе підвищену як позитивну, так і негативну (дисциплінарну) професійну відповідальність. Норми професійної відповідальності, передбачені різноманітними кодексами, застосовуються незалежно від статусу юриста в суспільстві, що продемонстровано у випадку з юристом і президентом США Біллом Клінтоном, якого було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Монополія-привілей юристів у США надавати правові послуги зумовлює їх підвищену відповідальність перед громадськістю. Зокрема, професійним обов’язком американського правника визнано надання в певному обсязі правової допомоги тим, хто не може це собі дозволити.

Українська перспектива

Становлення України як правової держави та утвердження в ній дії верховенства права зумовлюють зростаючу роль українського правництва. Американський досвід засвідчує: можливо ефективніше виконувати зазначену роль позиціонуванням юрпрофесії як інтегрованої, єдиної, радше ніж роздробленої. Сприятиме цьому чіткіше усвідомлення й втілення цінностей, спільних для усіх представників правництва України.

Юридична освіта й в Україні потенційно є стрижнем юридичної професії, а юридичні навчальні заклади (ЮНЗ) – охоронцями правової держави. Підвищити якість підготовки юристів в Україні, яка сьогодні довірена навчальним закладам, пропонується шляхом удосконалення системи державної атестації випускників ЮНЗ, зокрема, її проведення в два етапи: (перший) навчальним закладом та (другий) уповноваженим державним органом, яким могло б стати Міністерство юстиції України. Слід підвищити й вимоги до особистих якостей служителів Феміди.

Обговорення шляхів удосконалення системи підготовки юристів в Україні могло б кульмінувати в закріпленні узгоджених положень у документах громадських організацій правників та нормативно-правових актах (зокрема, в законі про підготовку юристів в Україні).

 

Юрпрофесія та освіта в США: 5 фактів
Масовість: 1 116 967 правників (2006 р., дані ААЮ).
Політичність: 26 колишніх правників стали президентами США.
Чисельність правничих шкіл (ПШ) та коштовність університетської підготовки: більше 220 ПШ, 193 акредитовані ААЮ (2005 р.). 137 676 студентів (2004 р.). Більше 100 українців здобули дипломи більше 40 ПШ. Вартість річного навчання: 25-40 тис. дол.
Зайнятість: 74% – приватна юрпрактика, 8% – органи влади, 8% – промисловість (переважно юрисконсульти), 3% – судочинство, 1% – викладачі.
Допуск: випускник – лише кандидат в юристи: вимоги «мінімальної компетентності» (підтверджені складанням «бар-екзему») та добропорядності.

Докладніше: Бігун В. С. Юридична професія та освіта. Досвід США у порівняльній перспективі. – К.: Юстініан, 2006.